Aalders, W.J.: Mystiek: haar vormen, wezen, waarde

Dr. W. Banning: Religieuze Opbouw

Prof. dr. J. H. Bavinck

Begrippen bij Rudolf Otto

Dr. H. Berkhof

Dr. G. C. Berkhouwer: Een halve eeuw theologie

BIBLIOGRAFIE

C.J. Bleeker

Dr. C.J. Bleeker: Encyclopedie van het christendom

Dr. Rudolph Boeke: Devinatie, met name bij Rudolf Otto

Boekomslagen

Creature-Feeling

Dr. G. L. Dalfsen

Ds. J. W. Dippel

Eckhart bij R. Otto, West-Östliche Mystik,

RUDOLF OTTO On Elephanta

Birger Forell: Op reis met de professor

Universiteit Gent

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

BESPREKING DOOR H. IJ. GROENEWEGEN

The Idea of the Holy, translated by John W. Harvey

L'herne - C.G. Jung

KARRER, OTTO:  Das Religiöse in der Menschheit und das Christentum

Harry Kuitert

Hendrik Kraemer: Gelouterde vorm van vergelijkende godsdienstwetenschap

Dr. G. van der Leeuw: De primitieve mensch en de religie

Emmanuel Levinas

Mysticism Defined By Rudolf Otto

Prof dr. D. Nauta, Christelijke Encyclopedie, Kampen 1960

Oene Noordenbos

Rudolf Otto
1

Rudolf Otto 2

Rudolf Otto 3

RELIGIE ALS OPPERVLAKTESTRUCTUUR

Dr. P.J. Roscam Abbing: Psychologie van de religie

J. L. Willem Seyffardt

J. Sperna Weiland

F.J. Tolsma: Moderne opvattingen omtrent inductiepsychose

Wim Thys In den beginne was de mythe

Simon Vestdijk: De toekomst der religie

Ds. D. A. Vorster: Protestantse Nederlandse mystiek

Jacques Waardenburg: Religie onder de loep

Jeroen Witkam: Gods heiligheid (fragment)

Foto's

Engelse vertaling van de Duitse citaten in 'Het heilige' & Aufsätze das Numinose betreffend

 

 
 Daniël Mok: Een wijze uit het westen; beschouwingen over Rudolf Otto en het heilige  Rudolf Otto: Het heilige; over het onberedenaarbare aspect in de religieuze ervaring en de relatie daarvan met het redelijke  Rudolf Otto: Indiase genadereligie en het christendom  William James: Vormen van de religieuze ervaring; een onderzoek naar het wezen van de mens