Wim Thys (1940-1990)

"In zijn boek In den beginne was de mythe formuleert W. Thys een eigen visie op de betekenis van de mythos en op de ontwikkeling van de logos uit de mythologische bestaanservaring. Daartoe is hij geleid door bestudering van de Philosophie der Mythologie van Schelling. Deze filosoof heeft zijns inziens een 'mooi voorontwerp van de Freudiaanse Oedipushypothese' ontwikkeld. Thijs geeft een aanvulling op Rudolf Otto en voert een derde term in die het tremendum et fascinosum in zekere zin synthetiseert. Thys ziet het heilige ook als het desideratum, het voorwerp van 's mensen verlangen naar de toekomst. Zo formuleert hij uiteindelijk: 'Zoals in de individuele ontwikkeling van het kind de vader optreedt als wetgever, toonbeeld en belofte, zo manifesteert zich de goddelijke werkelijkheid of het numineuze als tremendum, fascinosum en desideratum, als overweldigende macht, als menslievende aanwezigheid en als beloftevolle toekomst. Tot die overtuiging heeft de confrontatie van Schelling en Freud ons gebracht.'
Uiteindelijk komt Thys tot de volgende conclusie: De dynamische kern van de mythologie wordt naar onze overtuiging gevormd door de existentiŽle, onbewuste manifestatie van het numineuze als tremendum, fascinosum en desideratum. UIt de aanvankelijke heimwee naar het oerbegin van de geschiedenis wordt het verlangen naar volkomenheid in de eindtijd geboren. Maar in de tussentijd tussen het paradise lost en het paradise regained ziet de mens zich meer en meer op eigen verantwoordelijkheid en vrijheid aangewezen. In het hart van de heilige werkelijkheid ontwikkelt zich de autonome, profane geschiedenis van de mens.
Mythos is de bakermat van logos geworden. Zo stelt Thys dat de menselijke werkelijkheid nooit radicaal kan ge-ontmythologiseerd worden. Want de mythologie is manifestatie van een licht dat nooit kan worden gedoofd. [...] Wie de mythe wil opruimen, doet de mens verdwijnen in een duisternis waar geen vrijheid en [...]."


Titel: In den beginne was de mythe : een opstel over de oorsprong van mythos en logos / Wim Thys
Auteur
: Wim Thys
Jaar: [1976]
Uitgever: Antwerpen [etc.] : De Nederlandsche Boekhandel
Annotatie: Bibliography: p. 229-232
Omvang: 232 p
ISBN: 90-289-0178-7 (fl 28.50)
Nummer: (Library of Congress) 76482521; (Brinkman) B7613440
Onderwerp: 77.14 11.02 Sigmund Freud 1856-1939 Code: (LC) BL304 (SISO) 203.1

Titel: De deugd weer in het midden : van homo moralis naar homo ethicus : inleiding in de participatie-ethiek / Wim Thys
Auteur:
Wim Thys 1940-1990
Jaar: cop. 1989
Uitgever:
Kapellen : DNB/Pelckmans
Annotatie:
Met bibliografie
Wijsgerig-ethische studie met een overzicht van de ethische theorie van Aristoteles tot Apel en een ontwerp voor een vernieuwde deugdenethiek.
Omvang:
204 p
ISBN:
90-289-1398-X
Nummer:
(Brinkman) B8906540
Trefwoord:
LTR) Wijsgerige ethiek; (GTR) Ethiek; (LTR) Wijsgerige ethiek; (BTR) wijsgerige ethiek
Onderwerp:
08.38 ethiek
Code: (UDC) 17 (SISO) 170 (Unesco) b (UGI) 612

Titel: Existentie en zin, geloof en utopie : liber in memoriam Wim Thys / Luc Braeckmans en Peter Reynaert (red.)
Auteur: Luc Braeckmans 1953-
; Peter Reynaert 1958-; Wim Thys 1940-1990

Jaar:
1991
Uitgever:
Leuven : Acco
Annotatie:
portr
Bibliografie van Wim Thys: p. 31-34. - Met lit. opg
Filosofische en theologische bijdragen in de geest van de Vlaamse theoloog (1940-1990).
Omvang:
232 p
ISBN:
90-334-2380-4
Nummer:
(Brinkman) B9113524
Trefwoord:
(LTR) Theologie; opstellen; (LTR) Filosofie; opstellen; (GTR) Pastoraat; (GTR) Metafysica; (GTR) Ethiek; (LTR) Theologie; (LTR) Opstellen; (LTR) Filosofie; (LTR) Opstellen; (GTR) Herdenkingsbundels (vorm); (BTR) godsdienstfilosofie; (BTR) ethiek
Onderwerp: 08.00 filosofie: algemeen
Wim Thys 1940-1990
Code
: (SISO) 241.3 (SISO) 104 (Unesco) b (Unesco) c

Titel: Economie, macht en gerechtigheid / W. Thys, T. Vandevelde en H. Opdebeeck
Auteur: Wim Thys 1940-1990; Toon Vandevelde 1952-; Hendrik Opdebeeck 1955-

Jaar:
cop. 1989
Uitgever:
Kapellen : DNB/Pelckmans
Annotatie:
Met lit. opg
Beschouwingen over economie vanuit een kritische politieke en levensbeschouwelijke achtergrond.
Omvang:
198 p
ISBN:
90-289-1399-8
Nummer:
(Brinkman) B8909646
Trefwoord:
(LTR) Economie; filosofie; (GTR) Economische orde; (GTR) Sociale ethiek; (GTR) Eigendom; (GTR) Economische ethiek ; (LTR) Economie; (LTR) Filosofie; (BTR) economische orde; (BTR) economische ethiek
Onderwerp:
83.20 economische stelsels: algemeen 83.01 geschiedenis en filosofie van het economisch denken
Code: (UDC) 172:330.87 (SISO) 340.8 (Unesco) e (UGI) 611+615

 DaniŽl Mok: Een wijze uit het westen; beschouwingen over Rudolf Otto en het heilige

 Rudolf Otto: Het heilige; over het onberedenaarbare aspect in de religieuze ervaring en de relatie daarvan met het redelijke

 Rudolf Otto: Indiase genadereligie en het christendom

 William James: Vormen van de religieuze ervaring; een onderzoek naar het wezen van de mens